Towards a Theory of Montage: Sergei Eisenstein Selected Works, Volume 2

Towards a Theory of Montage: Sergei Eisenstein Selected Works, Volume 2

Towards a Theory of Montage: Sergei Eisenstein Selected Works, Volume 2

by: Sergei Eisenstein

by: Sergei Eisenstein

Towards a Theory of Montage: Sergei Eisenstein Selected Works, Volume 2

Towards a Theory of Montage: Sergei Eisenstein Selected Works, Volume 2

by: Sergei Eisenstein

by: Sergei Eisenstein

Authors

Sergei Eisenstein

Sergei Eisenstein